AiKo
User

Soundoffs 1
Album Ratings 10
Last Active 07-24-10 7:51 pm
Joined 07-01-10

Forum Posts 3
Review Comments 57

 Lists
06.24.12 Watashi ni watashi no kojin-tekina kono11.11.10 Konnichiwa, doozo yoroshiku!!
07.23.10 Check Out This Video Shes My Idol :307.08.10 My Music Taste Is Pacman ^_^
07.01.10 Hai Guys I'm New :3

Watashi ni watashi no kojin-tekina konomi nimotozuite arubamu o goran kudasai o susume shimasu? ^ _ ^'

Korera wa watashi ga peron aji nimotozuite, kib? to watashi wa ch?sana on'nanoko no y? ni watashi no pantsu de dansu shitai arubamudesu -.0
1Aiko
Baby
2Ayumi Hamasaki
A Ballads
Show/Add Comments (6)

STAFF & CONTRIBUTORS // SITE FORUM // CONTACT US

Bands: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Site Copyright 2005-2017 Sputnikmusic.com
All Album Reviews Displayed With Permission of Authors | Terms of Use | Privacy Policy